20.03

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИР-АВТО"; 2. Код за ЄДРПОУ: 03112857; 3. Місцезнаходження: 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул.  Богунська, 1а; 4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 516-986 (0412) 516-986; 5. Електронна поштова адреса: schutskiy@zavto.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: zhytomir-avto.ukravto.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

II. Текст повідомлення

1).Дата вчинення дії: 15.03.2018; Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначається "фізична особа": Приватне акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"; Місцезнаходження юридичної особи - власника пакета акцій (тільки для юридичної особи): 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2; Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента): 03121566; Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 94,855188%; Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 99,999189%; Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 94,870561%; Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 99,999189 %.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Деркач О.В. 16.03.2018р.