19.04

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 17.04.2018 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИР-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03112857

3. Місцезнаходження

10004 с. Довжик вул. Богунська, 1а

4. Міжміський код, телефон та факс

(0412) 516-986 (0412) 516-986

5. Електронна поштова адреса

schutskiy@zavto.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

zhytomir-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

II. Текст повідомлення

1).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: додаткові угоди до Іпотечного договору № PL 14-614/200 від 19.11.2014р., посвідченого приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу Демецькою С.Л. за реєстровим № 6022, що забезпечує виконання зобов'язань за Договором про надання кредитної лінії № СR 07-296/200 від 21.06.2007р., укладеним між ПАТ "ОТР Банк", ПРАТ "ЗАЗ" та ТОВ "Фалькон-Авто", що стосуються внесення змін до вказаного кредитного договору (заставної вартості, продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);

Гранична сукупна вартість правочинів: 88200 тис. грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 41889 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 210,55647%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1234276;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1234266;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1234266;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

2).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: кредитні договори з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує         40 000 000 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Гранична сукупна вартість правочинів: 40000 тис. грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 41889 тис. грн.;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 95,49046%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1234276 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1234266;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1234266;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

3).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб,з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Гранична сукупна вартість правочинів: 200000 тис. грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 41889 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 477,45231%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1234276;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1234266;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1234266;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

4).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: договори надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах,, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Гранична сукупна вартість правочинів: 100000 тис. грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 41889 тис. грн.;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 238,72616%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1234276;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1234266;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1234266;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Деркач О.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

18.04.2018р.

(дата)