19.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 18.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИР-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03112857

3. Місцезнаходження

10004 с. Довжик вул. Богунська, 1А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0412) 516-986 (0412) 516-986

5. Електронна поштова адреса

schutskiy@zavto.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

zhytomir-avto.ukravto.ua

 

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Посадову особі - Голову Наглядової Ради Козіса Олександра Миколайовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду з 18.04.2017 року на підставі рішення засідання Наглядової Ради Товариства (протокол № 18/04/2017-1 від 18.04.2017р.). Обрання відбулося у звязку з прийняттям рішення Наглядовою Радою Товариства.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:0 акцій.

Представник акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація".

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Деркач О.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)