30.05

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИР-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03112857

3. Місцезнаходження

10004 с. Довжик вул. Богунська, 1а

4. Міжміський код, телефон та факс

(0412) 516-986 (0412) 516-986

5. Електронна поштова адреса

schutskiy@zavto.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

 

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

II. Текст повідомлення

Згідно рішення Наглядової Ради ПРАТ "Житомир-Авто" (протокол № 25/05/2017-1 від 25.05.2017р.) у звязку з виробничою необхідністю вирішено ліквідувати (припинити) Філію "Сингаї-Авто" Приватного акціонерного товариства "Житомир-Авто" (код ЄДРПОУ 33309482), з місцезнаходженням: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Сингаї, вул. Миру, буд. 17, що виконувала функції, повязані з торгівлею автомобілями та легковими транспортними засобами, технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Деркач О.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)