03.10

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій 02.10.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИР-АВТО"; 2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03112857; 3. Місцезнаходження: 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик вул. Богунська, 1а; 4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 516-986 (0412) 516-986; 5. Електронна поштова адреса: schutskiy@zavto.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: zhytomir-avto.ukravto.ua; 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

II. Текст повідомлення

1).Дата вчинення дії: 02.10.2018;

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: 10,00 (десять) грн; (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України)

Дата набуття такого пакета: 28.09.2018р.; (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України)

Прізвище, ім’я, по батькові/найменування особи (осіб): Приватне акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація";

Ідентифікаційний код юридичної особи (осіб) - резидента або код/номер особи (осіб) з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента): 03121566;

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 94,9007%;

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (за наявності інформації): 99,8946%;

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 95,0001%;

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (за наявності інформації): 99,9992%;

Прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»:

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор                О.В.Деркач                                       03.10.2018р