02.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 03 квітня 2015 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-АВТО», ідентифікаційний код – 03112857, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 16.02.2015 року на 03 квітня 2015  року о 12.00  годині за адресою: 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, кімната №18А, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт ДирекціїТовариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  1. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  2. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
  3. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
  4. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
  5. Припинення  повноважень  членів Наглядової Ради.

10.  Обрання членів Наглядової Ради.

11.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

12.  Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

13.  Обрання членів Ревізійної Комісії.

14.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

15.  Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

16.  Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

17.  Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

18.  Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

19.  Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

47705

77382

Основн ізасоби

38595

73847

Довгострокові фінансові інвестиції

 

-

Запаси

2199

2401

Сумарна дебіторська заборгованість

360

437

Грошові кошти та їх еквіваленти

317

483

Нерозподілений прибуток  (збиток)

33183

62509

Власний капітал

46589

75915

Статутний капітал

13010

13010

Довгострокові зобов'язання

 

-

Поточні зобов'язання

1116

1467

Чистий прибуток (збиток)

-29326

-2219

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1301000

1301000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викупв ласних акцій протягом періоду

 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

84

107

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 11.00 год.;  закінчення реєстрації – 11.45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 30.03.2015  року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-  акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-  представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А кімната № 24 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 09.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А,  кімната №18А.  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний Директор Деркач Олег Валентинович

Контактна особа – Щуцький Андрій Васильович

Довідки за телефоном: (095) 28-27-288.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №37 від 02 березня 2015 р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

 

 

 

 

 

Генеральний Директор                                                                                                                                      О.В. Деркач