03.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 03 квітня 2014 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-АВТО», ідентифікаційний код 03112857, місцезнаходження за адресою: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства, призначених на 03.04.2014 року о 12:00 годині за адресою: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, кімната № 18А з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.
 6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
 10. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
 12. Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

 

            Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

77382

82966

Основні засоби

73847

76481

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2401

3715

Сумарна дебіторська заборгованість

437

712

Грошові кошти та їх еквіваленти

483

1252

Нерозподілений прибуток (збиток)

      62509

65556

Власний капітал 

75915

78962

Статутний капітал

13010

13010

Довгострокові зобов'язання

-

201

Поточні зобов'язання

1467

3803

Чистий прибуток (збиток)

     -2219

-2633

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1301000

1301000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

107

124

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 11:00; закінчення реєстрації – 11:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 28.03.2014 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, кімната № 24, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, кімната № 18А. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Деркач Олег Валентинович.

Контактна особа – Щуцький Андрій Васильович.

Довідки за телефоном: (0412) 51-69-86.

 

 

Генеральний директор                                                                                   Деркач О.В.