10.12

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИР-АВТО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

03112857

3. Місцезнаходження

10004 село Довжик вул. Богунська, 1А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0412) 516-986 (0412) 516-986

5. Електронна поштова адреса

schutskiy@zavto.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

zhytomir-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

II. Текст повідомлення

1).Дата отримання інформації: 06.12.2018;

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Приватне акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація";

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 03121566

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: 06.12.2018р. емітентом отримано від ПАТ "Національний депозитарій України" інформаційне повідомлення про завершення виконання процедур, пов"язаних з обов"язковим продажем простих акцій ПРАТ "Житомир-Авто" акціонерами на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", в наслідок чого пакет власника акцій збільшився;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості  акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 95,0001%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власності на такий пакет акцій: 99,9992%.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 100%;

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: немає;

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 04.12.2018р.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Деркач О.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)