Юридическая информация

ПОВІДОМЛЕННЯ про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій 02.10.2018

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО», які відбулися 17.04.2018 р

Зміна складу посадових осіб емітента. 17.04.2018 р

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 17.04.2018 р

Інформація для акціонерів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 17 квітня 2018 року