Юридическая информация

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО», які відбулися 17.04.2018 р

Зміна складу посадових осіб емітента. 17.04.2018 р

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 17.04.2018 р

Інформація для акціонерів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 17 квітня 2018 року