Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Публічна безвідклична вимога

ПОВІДОМЛЕННЯ про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій 02.10.2018

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО», які відбулися 17.04.2018 р

Зміна складу посадових осіб емітента. 17.04.2018 р

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 17.04.2018 р

Інформація для акціонерів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 17 квітня 2018 року